mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các Tài liệu phục vụ Đại hội

File đính kèm: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên 2018.pdf

CÁC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1) Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.pdf

2) Mẫu Giấy xác nhận tham dự và ủy quyền dự Đại hội (Mẫu 06.1.).pdf

3) Mẫu Giấy ủy quyền của nhóm cổ đông (Mẫu 06.2).pdf

4) Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ TN 2018.pdf

5) Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết 2018.pdf

Mẫu THẺ BIỂU QUYẾT - XANH.pdf

Mẫu PHIẾU BIỂU QUYẾT - HỒNG.pdf

6) Dự thảo NQ 11 cua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.doc

7) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.pdf

8) Tờ trình số: 08 V.v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.pdf

    Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần thứ 8 - năm 2018.pdf

9) Tờ trình số: 09 V.v thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.pdf

    Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.pdf

10) Báo cáo số: 10 về công tác quản lý, điều hành SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.pdf

11) Báo cáo tài chính năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.pdf

12) Tờ trình số 12 V.v ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền QĐ của ĐHĐCĐ.pdf

13) Báo cáo chi trả thù lao HDQT, BKS, Thu ky Cong ty 2017, KH 2018 @.pdf

14) Báo cáo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; Phương án cơ cấu thành viên HĐQT.pdf

 15) Dự thảo Biên bản Đại hội đồng CĐ TN 2018.pdf