mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Hội đồng quản trị

 

 
1. Ông NGUYỄN HỮU DOANH - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Nghề nghiệp: Thạc sỹ QTKD/KSXD
 
 
 
 
2. Ông NGUYỄN HỮU NHUẬN - Ủy viên Hội đồng quản trị
Nghề nghiệp: Kỹ sư Hệ thống Điện
 
 
 
 
3. Ông NGUYỄN TRỌNG KHOA - Uỷ viên Hội đồng quản trị 
Nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy Lợi