mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Hội đồng quản trị

 


 Ông NGUYỄN HỮU DOANH 
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nghề nghiệp: Thạc sỹ QTKD/KSXD
 
  

 

 
Ông NGUYỄN ANH LAM
Ủy viên Hội đồng quản trị
Nghề nghiệp: Kỹ sư Kinh tế Thủy Lợi
 
 
 
 
Ông HOÀNG NGUYÊN NGỌC 
Ủy viên Hội đồng quản trị
Nghề nghiệp: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông
   
 
 
Ông NGUYỄN TRỌNG KHOA 
Ủy viên Hội đồng quản trị
Nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy Lợi
  
Ông NGUYỄN HỮU NHUẬN 
Ủy viên chuyên trách Hội đồng quản trị
Nghề nghiệp: Kỹ sư Hệ thống Điện