mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 sau kiểm toán

- BCTC tổng hợp quý 2-2019 sau kiểm toán.pdf - BCTC riêng quý 2-2019_sau kiểm

Xem tiếp...

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Xem tiếp...

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của Công ty CP Sông Đà 7.04

Xem tiếp...

Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.04 của năm 2018

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

- BCTC tổng hợp quý 2-2019_signed.pdf - BCTC riêng quý

Xem tiếp...

Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.pdf 2. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019.pdf 3. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2019.pdf 4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm

Xem tiếp...

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm

Xem tiếp...

Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các Tài liệu phục vụ Đại hội

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên 2019.pdf CÁC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI 1) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT.pdf 2) Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát Công ty.pdf 3) Báo cáo kết quả SXKD năm

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018

FIle đính kèm:  BCTC riêng năm 2018 sau kiểm toán BCTC tổng hợp năm 2018 sau kiểm

Xem tiếp...