mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

File đính kèm: - BCTC tổng hợp quý 4-2018_signed.pdf - BCTC riêng quý

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính quý III năm 2018

File đính kèm: - BCTC tổng hợp quý 3-2018_signed.pdf - BCTC riêng quý

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

File đính kèm: - BCTC tổng hợp quý 2-2018_signed.pdf - BCTC riêng quý

Xem tiếp...

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.     - Quy chế nội bộ về quản lý của Công ty.     - Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ 8 - năm 2018). 2. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường

Xem tiếp...

Báo cáo thường niên 2018

Mở file đính

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

File đính kèm: - BCTC tổng hợp quý 1-2018_signed.pdf - BCTC riêng quý

Xem tiếp...

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các Tài liệu phục vụ Đại hội

File đính kèm: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên 2018.pdf CÁC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI 1) Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.pdf 2) Mẫu Giấy xác nhận tham dự và ủy quyền dự Đại hội

Xem tiếp...