mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Báo cáo tài chính Quý III năm 2020

Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 của Văn Phòng Công ty cổ phần Sông Đà 704 Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà

Xem tiếp...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm

Xem tiếp...

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020 Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ 2020 Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ 2020 Báo cáo tài chính trình ĐHĐCĐ 2020 Báo chi trả thù lao HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ 2020 Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

Xem tiếp...

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm

Xem tiếp...

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Giải trình lợi nhuận Quý I - Công ty 704 Báo cáo tài chính Quý I - Công ty 704 Báo cáo tài chính Quý I - Văn phòng

Xem tiếp...

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư.   Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04, mã chứng khoán (S74) trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian tổ chức dự kiến không muộn hơn ngày

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán)

Công ty cổ phần Sông Đà 704 Văn phòng - Công ty cổ phần Sông Đà

Xem tiếp...

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019

- BCTC riêng quý 4-2019_signed.pdf - BCTC tổng hợp quý

Xem tiếp...