mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Thông báo chấp thuận ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán S74 năm 2023

Thông báo chấp thuận ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán S74 năm

Xem tiếp...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Xem tiếp...

Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022

Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm

Xem tiếp...

Thông báo thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án thành lập văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại Hà Nội. 2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập văn phòng đại diện Công ty cổ

Xem tiếp...

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm

Xem tiếp...

Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua. 2. Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ

Xem tiếp...

Thông báo nhân sự đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

1. Báo cáo phương án nhân sự bầu HĐQT, BKS 2. Tổng hợp lý lịch Ứng viên HĐQT,

Xem tiếp...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 704. Do trên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu), của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành ngày 29/03/2022, có một số cổ đông địa chỉ

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm

Xem tiếp...

Thông báo chấp thuận ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán S74

Thông báo chấp thuận ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem tiếp...