mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019

- BCTC riêng quý 4-2019_signed.pdf - BCTC tổng hợp quý

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019

- BCTC riêng quý 3-2019_signed.pdf - BCTC tổng hợp quý

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 sau kiểm toán

- BCTC tổng hợp quý 2-2019 sau kiểm toán.pdf - BCTC riêng quý 2-2019_sau kiểm

Xem tiếp...

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Xem tiếp...

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của Công ty CP Sông Đà 7.04

Xem tiếp...

Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.04 của năm 2018

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

- BCTC tổng hợp quý 2-2019_signed.pdf - BCTC riêng quý

Xem tiếp...

Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.pdf 2. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019.pdf 3. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2019.pdf 4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm

Xem tiếp...

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm

Xem tiếp...