mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm

Read more...

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020 Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ 2020 Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ 2020 Báo cáo tài chính trình ĐHĐCĐ 2020 Báo chi trả thù lao HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ 2020 Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

Read more...

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm

Read more...

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm

Read more...

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Giải trình lợi nhuận Quý I - Công ty 704 Báo cáo tài chính Quý I - Công ty 704 Báo cáo tài chính Quý I - Văn phòng

Read more...

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư.   Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04, mã chứng khoán (S74) trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian tổ chức dự kiến không muộn hơn ngày

Read more...

Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán)

Công ty cổ phần Sông Đà 704 Văn phòng - Công ty cổ phần Sông Đà

Read more...

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019

- BCTC riêng quý 4-2019_signed.pdf - BCTC tổng hợp quý

Read more...

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019

- BCTC riêng quý 3-2019_signed.pdf - BCTC tổng hợp quý

Read more...

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 sau kiểm toán

- BCTC tổng hợp quý 2-2019 sau kiểm toán.pdf - BCTC riêng quý 2-2019_sau kiểm

Read more...