mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 704.

Do trên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu), của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành ngày 29/03/2022, có một số cổ đông địa chỉ không rõ ràng, không có số điện thoại liên hệ nên Công ty cổ phần Sông Đà 704 không thể gửi thư đến hết các Quý cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 704 được. Vậy đề nghị các Quý cổ đông tải tài liệu trên địa chỉ Website của Công ty để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1.S74.2022.Thong bao moi hop DHDCD.

2.S74.2022.Xac nhan tham du, Uy quyen

3. Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ

4.S74.2022.TB huong dan ung cu de cu-phuluckemtheo

5. S74.2022 Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ TN 2022

6. S74.2022 Chương trình Đại hội ĐCĐ TN 2022

7. S74 Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết 2022

8. Báo cáo HĐQT 2021, NK17-22 và NK 2022-2027

9. S74.2022 Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận _2022-đã gộp

10. S74 Bao cao chi tra thu lao HDQT, BKS, Thu ky Cong ty 2021, KH 2022

11. S74 bao cao ban kiem soat nam 2022

12. S74.2022 Tờ trình UQ cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

13. Báo cáo phương án bổ nhiệmTGĐ điều hành

14. Quy che bau cu HĐQT & BKS Nhiem ky IV.

15. Dự thảo Nghi quyet DHDCD thuong nien